Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/7/2024. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc Thế 
 giới.                                                                          
Âm lịch:     26/5(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Canh-Ngọ(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Sát cống, Tam hợp, Thiên ân,      
 Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă, Thiên quư.                                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Đại không vong, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng,     
 Thổ cấm.                                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giá thú, Xuất hành, Hôn thú, Giao   
 dịch, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ       
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,    
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 2/7/2024. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên CHXHCNVN-1976. 
Âm lịch:     27/5(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Canh-Ngọ(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên quư, Thiên thành, Trực     
 tinh, Tục thế, U vi tinh.                                                      
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Tam nương, Trùng tang, Văng vong.                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc,       
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 3/7/2024.                                                  
Âm lịch:     28/5(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Canh-Ngọ(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt ân, Sinh khí, Thiên ân, Yếu yên.    
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Tứ thời cô quả.                                  
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh   
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu phúc,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Động thổ, Xuất hành, An       
 táng, Giá thú, Chuyển nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 4/7/2024. Hợp tác Quốc tế.                                
Âm lịch:     29/5(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Canh-Ngọ(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu.                                             
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt tận, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà.                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/7/2024.                                                 
Âm lịch:     30/5(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Canh-Ngọ(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Măn đức tính, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên phúc, Thiên quan.      
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,   
 Nguyệt yếm, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/7/2024. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                  
Âm lịch:     1/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Tiểu thử (Nắng oi) 21g21. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Thánh tâm.                                              
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ      
 đầu sát, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Động thổ, Khởi tạo, An táng,   
 Xây dựng, Giá thú, Đào giếng, Đắp đê, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà, Giải oan,  
 Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Di      
 chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,     
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây nhà,      
 Đào ao, Yến tiệc, Cầu phúc.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/7/2024.                                                
Âm lịch:     2/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên ân, Thiên quan, Tuế hợp, U vi tinh.                 
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                    
Nên làm:     Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Xây dựng, Động thổ, An táng.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 8/7/2024.                                                 
Âm lịch:     3/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Quư-Dậu/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Dương công kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thổ ôn.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Đào ao, Đào giếng, Giá thú, Nhập trạch, Dỡ nhà cũ, An táng,        
 Chuyển nhà, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện    
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh        
 doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,       
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Di chuyển, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà   
 cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,     
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 9/7/2024. Du lịch Việt Nam-1960.                           
Âm lịch:     4/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thanh long, Thiên đức, Tuế      
 đức, Yếu yên.                                                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 10/7/2024.                                                 
Âm lịch:     5/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Tam hợp, Trực tinh.  
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Tiểu không vong.          
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 11/7/2024. Dân số Thế giới.                               
Âm lịch:     6/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tư/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên ôn.               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài.                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/7/2024. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.               
Âm lịch:     7/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá,     
 Tam nương, Tiểu hồng sa.                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Nhập trạch, Xây dựng, Khai trương.                        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/7/2024.                                                
Âm lịch:     8/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Dần/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên      
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Thổ cấm, Tội chỉ.                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/7/2024. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan,            
 Armênia-1992.                                                                  
Âm lịch:     9/6(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt đức     
 hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên thụy.                   
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng phục, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Tố tụng, Khởi tạo, Khởi công,   
 An táng, Lợp nhà, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 15/7/2024. Thanh niên xung phong.                         
Âm lịch:     10/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Thu hoạch, Làm giường, Giao dịch, Sửa nhà cửa, Làm phúc, Yến       
 tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,    
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Khai         
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Xây dựng, Khởi công.                    
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 16/7/2024.                                                 
Âm lịch:     11/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Phúc sinh,  
 Sinh khí, Thiên ân, Thiên thành, Thiên thụy.                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt yếm, Thiên tặc.                           
Nên làm:     Xây dựng, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Cầu tài, Yến tiệc,      
 Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng,  
 Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai       
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Khởi tạo, Nhập trạch, Xuất hành, An táng, Động thổ, Chuyển     
 nhà, Giá thú, Lợp nhà, Làm bếp.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 17/7/2024.                                                 
Âm lịch:     12/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại,     
 Thụ tử, Văng vong.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Động thổ, Cầu lộc, Xuất hành, Chữa bệnh, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Săn   
 bắn, Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 18/7/2024. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với Lào-1977. 
Âm lịch:     13/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Sát cống, Thánh tâm, Thiên ân.                                     
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam nương,  
 Tam tang, Thần cách, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/7/2024.                                                
Âm lịch:     14/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức,    
 Tuế hợp, U vi tinh.                                                            
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ.                   
Nên làm:     An táng, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu phúc.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/7/2024. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định 
Âm lịch:     15/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/7/2024.                                               
Âm lịch:     16/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Thiên quư, Yếu yên.                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Tứ thời đại mộ, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 22/7/2024. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                  
Âm lịch:     17/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.   
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Đại thử (Nóng nực) 14g45. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tam     
 hợp, Thiên quư.                                                                
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Lôi công, Nhân cách.                      
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 23/7/2024.                                                 
Âm lịch:     18/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Giải thần.                                                         
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Nguyệt hỏa, Tam nương,      
 Thiên ôn.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà,     
 Cầu tài, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài   
 vật, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, An táng, Khởi tạo, Kiện     
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Làm giường, Làm phúc, Lấp    
 hố rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn      
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc, Tế tự,     
 Giải oan, Tố tụng, Khởi công.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 24/7/2024.                                                 
Âm lịch:     19/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu     
 hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.                                               
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xây nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 25/7/2024. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.          
Âm lịch:     20/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt không, Ngũ phú, Thiên tài, Thiên     
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc,  
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi      
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao   
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng, Tế tự, Kiện cáo, Giá thú, An   
 táng, Lợp nhà, Làm bếp.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/7/2024.                                                
Âm lịch:     21/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt ân,     
 Tam hợp, Thiên hỷ.                                                             
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Ly sào, Thiên hỏa, Thiên ngục, Tiểu không     
 vong.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tranh chấp, Tang lễ, Kiện cáo,      
 Hôn thú, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Di    
 chuyển, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, An táng,    
 Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Khởi tạo.                                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/7/2024. Thương binh Liệt sỹ-1947.                      
Âm lịch:     22/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Sát cống, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Tam nương, Thiên cương, Tứ     
 thời cô quả, Xích khẩu.                                                        
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành, Giá thú, Cầu tài, Thu hoạch, Cầu lộc, Giao    
 dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,   
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/7/2024. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.            
Âm lịch:     23/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí,   
 Thiên thành, Trực tinh.                                                        
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thiên tặc.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 29/7/2024. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.       
Âm lịch:     24/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên xá,    
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển     
 sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Cầu tài, Động thổ,    
 Cầu lộc, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, An táng, Chuyển nhà, Giải     
 oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,    
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ    
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc.         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 30/7/2024.                                                 
Âm lịch:     25/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Thánh tâm.                                                         
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam tang,   
 Thần cách, Thổ phủ.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Khởi tạo, Giá thú, Xây dựng, Di chuyển, Dỡ      
 nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải      
 oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,      
 Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm         
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây     
 nhà, Yến tiệc.                                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 31/7/2024. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.           
Âm lịch:     26/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Ich hậu, Nhân chuyên, Thiên quan, Thiên quư, Tuế hợp, U vi tinh.   
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.