Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/12/2021. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                   
Âm lịch:     27/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Quư-Mùi/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ,    
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tam nương, Văng vong.                           
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Xuất hành, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài    
 vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 2/12/2021. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.             
Âm lịch:     28/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Thân/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt đức.                               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt hỏa,    
 Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Làm bếp, Lợp nhà, Xây dựng, Khởi      
 công, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu      
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kiện cáo,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố    
 rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,  
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc.                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/12/2021. Quốc tế về Người khuyết tật.                   
Âm lịch:     29/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     ất-Dậu/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên đức.   
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Lỗ ban sát, Nguyệt tận, Phi ma sát,      
 Sát chủ.                                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa,       
 Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,     
 Di chuyển, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/12/2021.                                                
Âm lịch:     1/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Sinh khí, Thiên phúc, Tuế đức.          
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.                     
Nên làm:     Đắp đê, Sửa nhà cửa, Lấp hố rănh, Động thổ, Trồng cây, Làm         
 giường, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm     
 phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi    
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Tế tự, Cầu   
 lộc, An táng, Cầu tài.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/12/2021.                                               
Âm lịch:     2/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Phúc hậu.                                          
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 6/12/2021.                                                
Âm lịch:     3/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên tài.         
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm,     
 Phủ đầu sát, Tam nương, Thổ phủ.                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 7/12/2021.                                                 
Âm lịch:     4/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Đại tuyết (Khô úa) 04g58. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Ly sào, Nhân cách, Tam tang,    
 Thiên ôn.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Khởi tạo, Chuyển      
 nhà, An táng.                                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 8/12/2021.                                                 
Âm lịch:     5/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Dần/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Quả     
 tú, Sát chủ, Thổ ôn, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Đào giếng, Cầu tài, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, An táng, Chuyển nhà, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,  
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc, Tế tự, Khai trương, Cầu      
 phúc, Giao dịch, Xây dựng.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 9/12/2021.                                                
Âm lịch:     6/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Ly sào,       
 Nguyệt h́nh, Thiên cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, An táng, Động thổ, Xây dựng, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài      
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ,  
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập        
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố     
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây     
 nhà, Đắp đê, Yến tiệc, Săn bắn.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/12/2021. Quốc tế về Quyền con người.                   
Âm lịch:     7/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên quư.              
Sao xấu:     Đại hao, Tam nương, Tứ thời đại mộ.                                
Nên làm:     Yến tiệc, Tế tự, Cầu phúc, An táng, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất     
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển,  
 Cầu lộc, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,      
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/12/2021. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao với 
 Aó-1972.                                                                       
Âm lịch:     8/11(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Sát cống, Thiên đức, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào, Tiểu không vong,    
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Giá thú, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất     
 hành, Di chuyển, Khai trương.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/12/2021.                                              
Âm lịch:     9/11(Đủ)/2021. Hội Đ́nh Phù Lễ.                                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.              
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa,  
 Thiên ngục, Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 13/12/2021.                                               
Âm lịch:     10/11(Đủ)/2021. Hội Đ́nh Phù Lễ.                                   
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 14/12/2021.                                                
Âm lịch:     11/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Bính-Thân/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt không, Tam hợp, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên phúc, Tuế đức.                            
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Thổ cấm, Xích khẩu.                            
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Làm giường, Kiện cáo, Tranh chấp, Sửa nhà    
 cửa, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Xây dựng, Cầu lộc, Cầu     
 tài, Xuất hành, Giá thú.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 15/12/2021.                                                
Âm lịch:     12/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Nhân chuyên,   
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Hà khôi, Không        
 pḥng, Lỗ ban sát, Thần cách, Tiểu hồng sa.                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giao dịch, Thu hoạch, Di chuyển,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,     
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tố     
 tụng, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 16/12/2021.                                               
Âm lịch:     13/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí.                                             
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Qủy khốc, Tam nương, Tứ thời cô quả, Văng vong.  
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu   
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Động thổ, Tế tự, Cầu lộc, Cầu tài.                    
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/12/2021.                                               
Âm lịch:     14/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Phúc hậu.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt kỵ, Tội chỉ.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, An       
 táng, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp   
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa   
 nhà cửa, Tang lễ, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu    
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài,   
 Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/12/2021.                                               
Âm lịch:     15/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tư/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Quan nhật, Thiên tài.                      
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm,   
 Phủ đầu sát, Thiên địa chính chuyển, Thổ phủ.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Làm bếp, Lợp nhà, Khởi tạo, Xây dựng, Dỡ nhà cũ, Đào     
 ao, Đào giếng, Đắp đê, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,    
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,    
 Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài, Cầu      
 lộc, Khai trương, Tang lễ.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/12/2021. Toàn quốc kháng chiến-1946.                  
Âm lịch:     16/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Tiểu     
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đắp đê, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Cầu phúc, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 20/12/2021. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.      
Âm lịch:     17/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă,       
 Thiên phú, Thiên quư.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Quả tú, Sát chủ,   
 Thổ ôn, Tứ ly, Xích khẩu.                                                      
Nên làm:     Cầu tài, Tế tự, Xuất hành, Khai trương, Giao dịch, Cầu phúc, Cầu   
 lộc.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 21/12/2021.                                                
Âm lịch:     18/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Quư-Măo/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Đông chí (Giữa Đông) 23g00. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực      
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Tam        
 nương, Thiên cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao, Trùng phục, Trùng tang.       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 22/12/2021. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.     
Âm lịch:     19/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt ân, Tam hợp, Thánh tâm.                          
Sao xấu:     Đại hao.                                                           
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Xuất hành, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, An táng, Chuyển nhà,  
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 23/12/2021.                                               
Âm lịch:     20/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     ất-Tỵ/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng.             
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển, Giá thú, An táng.          
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/12/2021.                                               
Âm lịch:     21/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tuế đức, Tục thế.                                                              
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên     
 hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                                    
Nên làm:     Tố tụng, Giá thú, Tế tự, Làm giường, Sửa nhà cửa, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/12/2021. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                   
Âm lịch:     22/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Yếu yên.                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Tam nương.   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/12/2021. Dân số Việt Nam-1977.                        
Âm lịch:     23/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Thân/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thanh long, Thiên      
 đức hợp, Thiên hỷ.                                                             
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Xích khẩu.         
Nên làm:     Khai trương, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Xây dựng, Chuyển nhà, Cầu lộc.        
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 27/12/2021. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.           
Âm lịch:     24/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, U vi tinh.                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh,       
 Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Giao dịch,     
 Chuyển nhà, An táng, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Xây nhà, Khởi tạo, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Đào ao, Đào giếng, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh    
 doanh, Kư hợp đồng, Đắp đê, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Động thổ,       
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Cầu phúc, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,  
 Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Giải oan, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Di chuyển, Thu hoạch.   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 28/12/2021.                                                
Âm lịch:     25/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tuất/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí, Thiên ân.                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.                     
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế tự, Cầu tài, Cầu      
 lộc, Động thổ, Giá thú, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 29/12/2021. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên     
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     26/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Tân-Hợi/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Phúc hậu, Sát cống, Thiên ân.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ.                                                 
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 30/12/2021.                                               
Âm lịch:     27/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt đức, Quan nhật, Thiên quư, Thiên    
 tài, Thiên thụy, Trực tinh.                                                    
Sao xấu:     Âm thác, Dương thác, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Tam nương, Thiên địa chuyển sát, Thổ phủ.             
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/12/2021.                                               
Âm lịch:     28/11(Đủ)/2021.                                                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/Canh-Tư(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.  
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn,  
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Động thổ, Đắp   
 đê, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,  
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu       
 phúc, Khởi công, Xây nhà, Xây dựng, Khởi tạo, Xuất hành, An táng, Giá thú,     
 Giao dịch, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.