Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/6/2020. Ngày Quốc tế Thiếu nhi-1949. Quan hệ ngoại giao 
 với Chilê-1972.                                                                
Âm lịch:     10/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     ất-Hợi/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.  
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp.                       
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Cầu tài, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/6/2020.                                                  
Âm lịch:     11/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Bính-Tư/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Sát cống, Thiên đức hợp, Thiên mă, Thiên quư.           
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoang vu, Thiên lại, Trùng tang.          
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/6/2020.                                                  
Âm lịch:     12/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.  
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.  
Sao xấu:     Cô thần, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/6/2020. Quan hệ ngoại giao với Tongo-1992.              
Âm lịch:     13/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Mậu-Dần/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.   
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên thụy.                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt     
 hỏa, Tam nương, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Tang lễ.                 
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xây dựng, Xuất hành.                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/6/2020. Môi trường Thế giới.                            
Âm lịch:     14/4(Nhuận,Thiếu)/2020. Tết Dân tộc Khmer.                         
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Mang chủng (Tua rua) 11g59. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Nguyệt ân, Phổ hộ, Sinh khí, Thiên ân, Thiên   
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Động thổ, Trồng cây,     
 Làm phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Nhập trạch, Khởi      
 công, Giá thú, An táng, Khởi tạo.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/6/2020.                                                 
Âm lịch:     15/4(Nhuận,Thiếu)/2020. Lễ Phật Đản.                               
Can-Chi:     Canh-Th́n/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.   
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh,        
 Thiên ân, Thiên quan, Tuế đức.                                                 
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Tiểu không vong, Tứ thời   
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, An táng, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/6/2020.                                                
Âm lịch:     16/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc,  
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Thụ   
 tử, Tiểu hồng sa.                                                              
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Cầu tài, Cầu lộc, Săn bắn.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/6/2020.                                                 
Âm lịch:     17/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.   
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.            
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Trùng phục.             
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa      
 bệnh, An táng, Động thổ, Giá thú.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/6/2020. Thành lập Tổ chức Nhà báo quốc tế-1946.          
Âm lịch:     18/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Quư-Mùi/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên ân, Thiên phú.     
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam nương,   
 Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                        
Nên làm:     Giao dịch, Khai trương, Di chuyển, Yến tiệc, Giải oan, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Giao tài vật, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,   
 Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, An táng, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà     
 cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Động thổ, Tế     
 tự, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Cầu lộc, Lợp nhà, Làm bếp, Cầu    
 tài.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/6/2020.                                                 
Âm lịch:     19/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Giáp-Thân/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.   
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt không, Ngũ phú, Tục thế.                           
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư,  
 Tiểu hao.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Kinh doanh, An táng,  
 Khởi tạo, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Chuyển nhà, Giải oan, Giá      
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Chữa bệnh,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh,   
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,      
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Yến tiệc.                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/6/2020. Quan hệ ngoại giao với Moldova-1992.           
Âm lịch:     20/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     ất-Dậu/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống,     
 Tam hợp, Yếu yên.                                                              
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/6/2020.                                                
Âm lịch:     21/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Bính-Tuất/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.  
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Trùng tang, Tứ thời đại mộ.        
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Tế tự, Cầu lộc, Khai trương, Kư hợp đồng,       
 Giải oan, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/6/2020.                                                
Âm lịch:     22/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Nguyệt phá, Tam nương, Thần cách, Văng vong.                       
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xây lăng     
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu tài,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/6/2020. Thế giới tôn vinh người hiến máu.             
Âm lịch:     23/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Mậu-Tư/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă.                                               
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Tiểu không vong.  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Chuyển nhà, An táng,  
 Đắp đê, Động thổ, Cầu phúc, Di chuyển, Giải oan, Đào ao, Hoàn thiện việc,      
 Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,  
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ,  
 Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng,  
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Cầu lộc, Chữa bệnh,      
 Phá bỏ đồ cũ, Cầu tài.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/6/2020.                                                
Âm lịch:     24/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên       
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Ly sào, Tội chỉ, Xích khẩu.                               
Nên làm:     Hôn thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/6/2020.                                                 
Âm lịch:     25/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Canh-Dần/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.  
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên thụy, Tuế đức.  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa,        
 Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                                
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tang lễ, Tranh chấp,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan,   
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Lợp nhà, Làm     
 bếp.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/6/2020.                                                 
Âm lịch:     26/4(Nhuận,Thiếu)/2020. Hội Bà chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang.       
Can-Chi:     Tân-Măo/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.    
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sinh khí, Thiên đức, Thiên phúc.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Ly sào, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Động thổ, Trồng cây,     
 Làm phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố       
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Đắp đê, Khởi công, Nhập trạch, Xuất hành, Chuyển      
 nhà, Khởi tạo, An táng, Giá thú.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/6/2020. Bộ đội vận tải Việt Nam-1949.                  
Âm lịch:     27/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê. 
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Phúc sinh, Thiên phúc, Thiên quan.         
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt hư,  
 Tam nương, Trùng phục, Tứ thời cô quả.                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà,     
 An táng, Động thổ, Mở cửa hàng.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/6/2020.                                                
Âm lịch:     28/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Thụ   
 tử, Tiểu hồng sa.                                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xây dựng, Xuất hành, Động thổ, An táng, Đào   
 ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế     
 tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển,    
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Săn bắn, Khai trương, Cầu lộc,      
 Cầu tài, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/6/2020. Thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.             
Âm lịch:     29/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                            
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm, Thiên xá, U vi      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Tứ ly.     
Nên làm:     Tế tự, Giải oan, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Cầu phúc, Giá thú, Làm    
 giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng      
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi    
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu lộc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/6/2020. Báo chí Việt Nam.                             
Âm lịch:     1/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     ất-Mùi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Hạ chí (Giữa hè) 04g44. Nhật thực: Hà Nội      
 14g55 Max=0,77. Huế  15g02 Max=0,65. Sài G̣n 15g05 Max=0,47. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lục hợp.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam tang.                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/6/2020.                                                
Âm lịch:     2/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Bính-Thân/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên phú, Thiên quư.    
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.        
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, An táng, Cầu lộc, Yến tiệc, Động   
 thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,  
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chữa bệnh,      
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải      
 oan, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.                                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/6/2020.                                                 
Âm lịch:     3/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Nhân chuyên, Thiên quư, Tuế hợp.                                               
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Thiên   
 lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Trùng tang.                                       
Nên làm:     Xây dựng, Di chuyển, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,   
 Tang lễ, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng      
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/6/2020. Quan hệ ngoại giao với Campuchia-1992.          
Âm lịch:     4/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp.                           
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào, Qủy khốc.                                         
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Làm phúc, Kư hợp đồng, Cầu tài, Đào giếng,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu      
 hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm        
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/6/2020. Thành lập Ngân hàng Thế giới-1946.             
Âm lịch:     5/5(Đủ)/2020. Tết Đoan ngọ.                                        
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Khởi công.                                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/6/2020. Hiến chương Liên hợp quốc-1945. Thế giới pḥng 
 chống ma tuư-2000.                                                             
Âm lịch:     6/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Canh-Tư/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài, Tuế đức.                         
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa,     
 Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Làm bếp, Khởi tạo,    
 Nhập trạch, Xây nhà, Giá thú, Động thổ, Cầu phúc, Chuyển nhà, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Di chuyển,   
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm       
 phúc, Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đào giếng, Phá bỏ đồ cũ,    
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Đắp đê, An táng, Yến       
 tiệc.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/6/2020.                                                
Âm lịch:     7/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Tân-Sửu/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm.  
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách, Tam nương.   
Nên làm:     Cầu lộc, Tế tự, Khai trương, Cầu tài, Cầu phúc, Yến tiệc, Giao     
 dịch, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Đắp đê, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan,   
 Giao tài vật.                                                                  
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/6/2020. Gia đ́nh Việt Nam-2001.                       
Âm lịch:     8/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Tam hợp, Thiên đức    
 hợp, Thiên hỷ, Thiên mă.                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng, Thổ cấm.            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giá thú, Xuất hành, Xây dựng,       
 Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú, Làm giường, Giao dịch, Sửa nhà cửa, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,   
 Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/6/2020. Bộ đội pháo binh Việt Nam-1946.                
Âm lịch:     9/5(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Quư-Măo/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên thành, Trực tinh, Tục thế, U vi      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Trùng phục, Văng vong.                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc,       
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/6/2020.                                                 
Âm lịch:     10/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Sinh khí, Yếu yên.                         
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kim thần thất sát, Tứ thời cô quả.       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, An táng, Động thổ.             
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    Danh sach Gio tot/xau thang 6/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202006.HTM