Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/5/2020. Quốc tế Lao động-1886. Hàng không dân dụng Việt 
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     9/4(Đủ)/2020. Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.                         
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt không, Phúc sinh, Thiên quan,       
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.            
Nên làm:     An táng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/5/2020.                                                 
Âm lịch:     10/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thổ phủ, Thụ tử,       
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây dựng, Động thổ, Tố tụng, An táng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,  
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,      
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ       
 thiện, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Săn bắn, Cầu      
 tài, Cầu lộc, Khai trương.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/5/2020. Quốc tế tự do báo chí-1948.                    
Âm lịch:     11/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư, U vi tinh.        
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên   
 địa chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Trùng tang.                            
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu tài, Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng,   
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,  
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Dỡ nhà cũ, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Động thổ.                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/5/2020.                                                 
Âm lịch:     12/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Thiên phú,  
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Cửu không, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang,     
 Thiên tặc, Thổ ôn, Tứ tuyệt, Xích khẩu.                                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Xuất hành, An   
 táng, Di chuyển, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/5/2020. Ngày sinh K.Marx-1818. Bộ đội Trường Sơn-1959.   
Âm lịch:     13/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Lập Hạ (Đầu Hè) 07g52. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Tục thế.                                         
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tam      
 nương, Tiểu hao.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xây nhà, Xuất hành, Khởi tạo, Kinh doanh,     
 An táng, Cầu tài, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/5/2020. Thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-1951.      
Âm lịch:     14/4(Đủ)/2020. Tết Dân tộc Khmer.                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Tam hợp, Yếu yên.  
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ly sào, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa      
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, An táng, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Khai trương, Tranh chấp, Tố tụng, Nhập trạch, Giá thú, Chữa bệnh, Lợp     
 nhà, Chuyển nhà, Xuất hành.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/5/2020. Giải phóng Điện Biên Phủ-1954.                  
Âm lịch:     15/4(Đủ)/2020. Lễ Phật Đản.                                        
Can-Chi:     Canh-Tuất/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên tài, Tuế đức, Tuế hợp.      
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Không pḥng, Qủy khốc, Tiểu không vong.         
Nên làm:     Khởi công, Cầu tài, Cầu lộc, Tố tụng, Xây dựng, Giải oan, Yến      
 tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Đào giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Đào ao, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc,  
 Khởi tạo, Giá thú, Động thổ, Di chuyển, Làm bếp, An táng, Lợp nhà, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/5/2020.                                                 
Âm lịch:     16/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc.      
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Tế tự, Xây nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/5/2020. Chiến thắng Phát xít Đức-1945.                  
Âm lịch:     17/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă, Thiên phúc, Thiên thụy.                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Thiên lại, Trùng phục.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/5/2020.                                               
Âm lịch:     18/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên thành, Trực tinh.   
Sao xấu:     Cô thần, Tam nương, Tội chỉ, Xích khẩu.                            
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/5/2020.                                                
Âm lịch:     19/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt không.                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng,    
 Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Xây dựng, Giao dịch, An táng, Giá thú,    
 Lợp nhà, Khởi công, Làm bếp.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/5/2020.                                                 
Âm lịch:     20/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phổ hộ, Sinh khí.              
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Làm phúc,     
 Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,       
 Tranh chấp, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tố tụng, Nhập trạch, Giá      
 thú, Động thổ, Khởi tạo, An táng.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/5/2020.                                                 
Âm lịch:     21/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên đức hợp,     
 Thiên quan, Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Trùng tang, Tứ thời cô     
 quả.                                                                           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/5/2020.                                                
Âm lịch:     22/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên quư.                        
Sao xấu:     Câu trận, Dương thác, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Tam        
 nương, Thổ phủ, Thụ tử, Tiểu hồng sa.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Xây dựng, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện   
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,    
 Từ thiện, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.               
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/5/2020. Thành lập Đội TNTPHCM-1931.                    
Âm lịch:     23/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Ngũ hợp, Thanh long, Thánh tâm, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ,      
 Thiên địa chuyển sát, Tiểu không vong.                                         
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, An táng, Cầu tài,     
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/5/2020.                                                
Âm lịch:     24/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.               
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Ngũ hợp,      
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang,    
 Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Cầu phúc, Giao dịch, Khai trương, Di chuyển, Tế tự, Yến tiệc,      
 Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Giao tài vật, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện     
 cáo, An táng, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Động   
 thổ, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao.                                            
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/5/2020. Viễn thông Quốc tế.                           
Âm lịch:     25/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Canh-Thân/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức, Ngũ phú, Tuế đức, Tục thế.                    
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tiểu hao.        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 18/5/2020.                                                
Âm lịch:     26/4(Đủ)/2020. Hội Bà chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang.                
Can-Chi:     Tân-Dậu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Sát cống, Tam hợp,   
 Thiên đức, Thiên phúc, Yếu yên.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 19/5/2020. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-1890. Thành lập  
 MT Việt Minh-1941.                                                             
Âm lịch:     27/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp.              
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Tam nương, Trùng   
 phục.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Khai trương, Cầu     
 lộc, Giải oan, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,    
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 20/5/2020.                                                 
Âm lịch:     28/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Tiểu măn (Duối vàng) 20g50. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp.                              
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Tế tự, Xây nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 21/5/2020. Phong trào văn hoá Thế giới-2002.              
Âm lịch:     29/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên mă.                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Thiên lại.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn     
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,     
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,   
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang     
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/5/2020. Thế giới về Nước và Đa dạng sinh học. Pḥng    
 chống Thiên tai.                                                               
Âm lịch:     30/4(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên     
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt tận, Tội chỉ, Xích khẩu.                 
Nên làm:     Hôn thú, Khai trương, Tranh chấp, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Di       
 chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm      
 giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Tố tụng, Lợp nhà, Làm bếp, Xuất      
 hành, Cầu lộc, Giá thú, Cầu tài.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/5/2020. Quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha-1977.       
Âm lịch:     1/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Bính-Dần/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa,        
 Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Tang lễ, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Làm bếp, Xây nhà, Lợp nhà, Xuất hành, Khởi công.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/5/2020.                                               
Âm lịch:     2/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Đinh-Măo/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.   
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sát cống, Sinh khí, Thiên ân, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Xuất hành, Sửa nhà cửa,   
 Trồng cây, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 25/5/2020.                                                
Âm lịch:     3/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.   
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên quan, Trực      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hư,    
 Tam nương, Tứ thời cô quả.                                                     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 26/5/2020.                                                 
Âm lịch:     4/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu.                        
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Thụ   
 tử, Tiểu hồng sa.                                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Động thổ, An táng, Giá thú, Xuất hành, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,       
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố      
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,    
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc, Săn bắn,   
 Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 27/5/2020.                                                 
Âm lịch:     5/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.   
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thanh long, Thánh tâm, Tuế đức, U vi tinh.             
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ.              
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Xuất hành, Động thổ.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 28/5/2020.                                                
Âm lịch:     6/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Tân-Mùi/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Thiên đức,  
 Thiên phú, Thiên phúc.                                                         
Sao xấu:     Cửu không, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc,   
 Thổ ôn, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Giao dịch, Tế tự, An      
 táng, Xuất hành, Di chuyển, Giá thú, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào       
 giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/5/2020.                                                
Âm lịch:     7/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.  
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên phúc, Tục thế.                   
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư,   
 Tam nương, Tiểu hao, Tiểu không vong, Trùng phục.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Khởi tạo, Kinh        
 doanh, Cầu tài, Giá thú, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Cầu     
 phúc, Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/5/2020.                                                
Âm lịch:     8/4(Nhuận,Thiếu)/2020.                                             
Can-Chi:     Quư-Dậu/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.   
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Tam hợp, Yếu yên.             
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Cầu tài, Đào ao, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, An       
 táng, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Tranh chấp, Tố tụng, Nhập        
 trạch, Khai trương, Chữa bệnh.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/5/2020. Thế giới không hút thuốc lá.                  
Âm lịch:     9/4(Nhuận,Thiếu)/2020. Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.                
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Tân-Tỵ(Nhuận,Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh. 
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thiên tài, Tuế hợp.                       
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Không pḥng, Qủy khốc.                          
Nên làm:     Xây dựng, Làm giường, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu lộc,  
 Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh     
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Xuất hành, Tế tự, Khởi tạo, Giá thú, Động thổ.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    Danh sach Gio tot/xau thang 5/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202005.HTM