Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/4/2020. Nói dối. Pḥng không không quân-1953. Thuỷ sản   
 Việt Nam-1958.                                                                 
Âm lịch:     9/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă, Thiên quư.               
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Dương công kỵ, Lục bất thành, Nguyệt phá,      
 Qủy khốc.                                                                      
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Xây dựng, Yến tiệc, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g34/11g56\18g17. Huế 5g31/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 2/4/2020.                                                 
Âm lịch:     10/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Giỗ tổ Hùng Vương  
 ở Việt Tŕ, Phú Thọ. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                    
Can-Chi:     ất-Hợi/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực    
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử.                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g17. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/4/2020.                                                 
Âm lịch:     11/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Tư/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt không, Tam hợp, Thánh   
 tâm, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát.                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Cầu phúc, Làm giường,      
 Thu hoạch, Tế tự, An táng, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng    
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,   
 Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải    
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Khởi      
 công, Xuất hành, Giá thú.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/4/2020.                                                 
Âm lịch:     12/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Thanh minh (Trong sáng) 14g39. Ngày Hắc đạo.  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, U vi tinh.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Địa phá, Hà       
 khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Ngũ hư, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Khởi công, Khởi tạo,  
 Tế tự, Tố tụng, Xây dựng, Xây nhà, Giá thú, Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc,       
 Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Chuyển     
 nhà, Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp   
 đê, Yến tiệc.                                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/4/2020.                                                
Âm lịch:     13/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Dần/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,    
 Thiên thụy, Thiên xá, Tục thế.                                                 
Sao xấu:     Ly sào, Tam nương, Thiên tặc, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Xuất hành, Tế tự, Giải oan, Sửa nhà cửa,    
 Cầu tài, Trồng cây, Cầu lộc, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ       
 thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                        
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 6/4/2020.                                                 
Âm lịch:     14/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên thụy, Yếu yên.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Thiên     
 lại, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Giá thú, Khởi công, Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà.  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 7/4/2020. Sức khoẻ Thế giới-1948.                          
Âm lịch:     15/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Th́n/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên ân, Tuế đức.            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang,    
 Thiên ôn, Thổ phủ.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Xây dựng.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 8/4/2020.                                                  
Âm lịch:     16/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên thụy.     
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly      
 sào, Nhân cách, Tiểu không vong.                                               
Nên làm:     Khai trương, Di chuyển, Cầu tài, Cầu lộc.                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Giao tài vật, Làm bếp, Lợp nhà, Giao dịch.     
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 9/4/2020.                                                 
Âm lịch:     17/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phú.     
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.                 
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, An    
 táng, Giá thú, Lợp nhà.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/4/2020.                                                
Âm lịch:     18/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Mùi/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Sát cống, Thiên ân, Thiên phúc.                         
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Sát chủ, Tam nương, Thiên cương, Tiểu hao,    
 Tội chỉ.                                                                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/4/2020.                                                
Âm lịch:     19/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Thân/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Kính tâm, Tam hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.                
Sao xấu:     Đại hao, Nguyệt yếm, Văng vong, Xích khẩu.                         
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Tang lễ,     
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, An     
 táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/4/2020. Hàng không và Du hành vũ trụ Quốc tế-1961.    
Âm lịch:     20/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Dậu/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên quư.       
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Ly sàng.                                 
Nên làm:     Khởi công, Cầu tài, Làm phúc, Cầu lộc, Xây dựng, Yến tiệc, Dỡ      
 nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển   
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Giá thú, Di chuyển.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 13/4/2020. Tết Choi Chnam thmây của người Khmer.          
Âm lịch:     21/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Tuất/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Phúc sinh, Thiên mă.                      
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy khốc.           
Nên làm:     Tố tụng, Làm giường, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Sửa nhà cửa, Giải oan,  
 Cầu lộc, Phá bỏ đồ cũ, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng     
 mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tế tự,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,   
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,   
 Giá thú, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g20. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 14/4/2020.                                                 
Âm lịch:     22/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,    
 Thiên đức hợp, Thiên thành, Tuế hợp.                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Tam nương, Thổ cấm, Thụ tử.                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 15/4/2020. Quốc hội thông qua Hiến pháp-1992.              
Âm lịch:     23/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Tư/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên hỷ.  
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt kỵ.     
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tế tự, Hôn thú, Tranh     
 chấp, Cầu phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo,   
 Xuất hành, Chuyển nhà, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 16/4/2020. Quân y Việt Nam-1946.                          
Âm lịch:     24/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, U vi tinh.                                   
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Ly sào,  
 Ngũ hư, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng tang, Tứ   
 thời cô quả.                                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Khởi công,   
 Xây nhà, Chuyển nhà, Xây dựng, Khởi tạo, Tế tự.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/11g54\18g20. Huế 5g27/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/4/2020.                                                
Âm lịch:     25/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Dần/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,      
 Thiên thụy, Tuế đức, Tục thế.                                                  
Sao xấu:     Hỏa tinh, Thiên tặc, Xích khẩu.                                    
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác,   
 Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Khởi tạo, Nhập trạch, An táng, Động thổ, Lợp nhà, Làm bếp, Xuất hành,    
 Cầu lộc, Giá thú, Cầu tài.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g20. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/4/2020. Chăm sóc Người tàn tật.                        
Âm lịch:     26/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa    
 chuyển sát, Thiên lại.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Chuyển nhà, Xuất hành, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, An     
 táng, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải    
 oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,      
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Làm giường,   
 Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến    
 tiệc.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/4/2020.                                               
Âm lịch:     27/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Cốc vũ (Mưa rào) 21g46. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thiên đức.         
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam nương,   
 Tam tang, Thiên ôn, Thổ phủ.                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 20/4/2020.                                                
Âm lịch:     28/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên phúc, Trực tinh.    
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công,   
 Ly sào, Nhân cách.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 21/4/2020.                                                 
Âm lịch:     29/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư.                           
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.                 
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, An táng, Giao dịch, Tế    
 tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà   
 cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,       
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Nhập trạch, Đào ao, Đào   
 giếng.                                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 22/4/2020. Ngày sinh V.I.Lênin-1870.                       
Âm lịch:     30/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Nguyệt tận, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao,   
 Tội chỉ, Tứ thời đại mộ.                                                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, Khởi công, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê, Tế tự, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Kinh doanh, Kiện cáo, Khai    
 trương, Giá thú, Cầu tài.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 23/4/2020. Sách và Bản quyền Thế giới-1995.               
Âm lịch:     1/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Bính-Thân/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Thiên đức hợp, Thiên quư, Tục thế.               
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tiểu hao,        
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, An táng, Giá thú, Khởi công, Khởi tạo, Kinh doanh, Tố     
 tụng, Tranh chấp, Chữa bệnh.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/4/2020.                                                
Âm lịch:     2/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên quư, Yếu yên.  
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.                 
Nên làm:     Giá thú, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa     
 hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Di chuyển, Nhập trạch, Xuất     
 hành, Khai trương, Lợp nhà.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/4/2020. Bầu cử Quốc hội của Việt Nam thống nhất-1976.  
Âm lịch:     3/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế hợp.                        
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Không pḥng, Ly sào, Qủy khốc, Tam        
 nương.                                                                         
Nên làm:     Tố tụng, Cầu tài, Tế tự, Giải oan, Khai trương, Chữa bệnh, Cầu     
 lộc, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di      
 chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g24/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/4/2020. Sở hữu Trí tuệ Thế giới.                      
Âm lịch:     4/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân.                            
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Khai trương.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 27/4/2020.                                                
Âm lịch:     5/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Canh-Tư/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức, Thiên mă, Tuế đức.                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Thiên lại.                           
Nên làm:     Xuất hành.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 28/4/2020.                                                 
Âm lịch:     6/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Tân-Sửu/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên đức, Thiên hỷ, Thiên phúc, Thiên        
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Cửu thổ quỷ, Hỏa tinh, Ly sào, Tội chỉ, Xích khẩu.        
Nên làm:     Xây dựng, Hôn thú, Thu hoạch, Yến tiệc, Động thổ, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Đắp đê, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Di chuyển, Khởi tạo, Chữa bệnh, Khai trương,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An     
 táng, Tế tự, Kiện cáo, Khởi công, Chuyển nhà, Lợp nhà, Làm bếp.                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g23. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 29/4/2020. Xây dựng Việt Nam-1945.                         
Âm lịch:     7/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Sát cống, Thiên phúc.             
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Dương công kỵ, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng,     
 Nguyệt hỏa, Tam nương, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Tiểu không vong,        
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất   
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm        
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 30/4/2020. Giải phóng Miền Nam Việt Nam-1975.             
Âm lịch:     8/4(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Quư-Măo/Tân-Tỵ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sát cống, Sinh khí.                    
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Giá thú,       
 Xuất hành, Trồng cây, Làm phúc, Sửa nhà cửa, Động thổ, Yến tiệc, Xây nhà,      
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,    
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    Danh sach Gio tot/xau thang 4/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202004.HTM