Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/2/2020.                                                 
Âm lịch:     8/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quan, Thiên quư.                
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử, Trùng tang.       
Nên làm:     Hôn thú, Thu hoạch, Săn bắn, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Di        
 chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa      
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,     
 Cầu tài, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc,     
 Khai trương, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Xây nhà, Xuất hành, Khởi công,  
 An táng, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g24/12g10\17g57. Huế 6g14/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/2/2020.                                                
Âm lịch:     9/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên quư, U vi tinh.     
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm, Xích khẩu.          
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây     
 lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Xây nhà, Động thổ, Cầu lộc, Xây dựng,      
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g57. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/2/2020. Thành lập ĐCS Việt Nam-1930.                    
Âm lịch:     10/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Lễ 
 hội Đua voi ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.         
Can-Chi:     Bính-Tư/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát       
 cống, Sinh khí, Thanh long.                                                    
Sao xấu:     Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Tiểu không vong,    
 Tứ tuyệt.                                                                      
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Giá thú,       
 Động thổ, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện    
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,    
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/2/2020.                                                  
Âm lịch:     11/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Lập Xuân (Đầu Xuân) 16g04. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Thiên đức, Trực tinh, Tuế hợp, Tục thế.   
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                      
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/2/2020.                                                  
Âm lịch:     12/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Mậu-Dần/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Phúc hậu, Thiên thụy, Thiên xá, Yếu yên.             
Sao xấu:     Lôi công, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Văng vong.               
Nên làm:     Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An     
 táng, Đắp đê, Đào giếng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/2/2020.                                                 
Âm lịch:     13/1(Thiếu)/2020. Hội Lim ở Tiên Du, Bắc Ninh. Hội chùa Hương ở Mỹ 
 Đức, Hà Nội.                                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên phúc, Thiên thụy.                                  
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương.        
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu tài, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê,  
 Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Nhập trạch,    
 Động thổ, Khai trương.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/2/2020.                                                 
Âm lịch:     14/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Canh-Th́n/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên phú, Thiên tài, Tuế đức.     
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Không pḥng, Kim thần thất sát,         
 Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Trùng phục.       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng,    
 Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,  
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,   
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu        
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Giao dịch, Xây dựng.                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/2/2020.                                                 
Âm lịch:     15/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Rằm Tháng Giêng 
 - Tết Nguyên Tiêu. Hội Xuân Núi Bà ở Tây Ninh.                                 
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên     
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt    
 h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu      
 hồng sa, Xích khẩu.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, Tố tụng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật,     
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,  
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Đắp đê, Tranh      
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Động thổ,   
 Yến tiệc, Khai trương.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/2/2020. Khởi nghĩa Yên Bái-1930.                       
Âm lịch:     16/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức   
 hợp, Thiên mă.                                                                 
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tội chỉ.                      
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Khai trương,      
 Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Xuất hành, Xây nhà, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Dỡ nhà     
 cũ, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Tranh chấp, Tố tụng, Tế     
 tự, An táng, Kiện cáo, Chữa bệnh.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/2/2020. Ngày Thơ Việt Nam-2002.                        
Âm lịch:     17/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Quư-Mùi/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên thành.                       
Sao xấu:     Hỏa tinh, Thiên ôn.                                                
Nên làm:     Tang lễ, Khởi công, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Xuất hành, Di chuyển,      
 Khai trương.                                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/2/2020.                                                 
Âm lịch:     18/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Thân/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên quư.     
Sao xấu:     Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu không vong, Trùng tang.                
Nên làm:     Làm phúc, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ    
 nhà cũ, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu   
 tài, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Cầu phúc, Cầu   
 lộc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Khởi công, Xuất hành.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/2/2020.                                                 
Âm lịch:     19/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     ất-Dậu/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh, Sát cống, Thiên quư.                 
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Nhân cách, Thiên lại.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/2/2020.                                                
Âm lịch:     20/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Bính-Tuất/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quan,    
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Cô thần, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử.                             
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/2/2020. Lễ T́nh yêu Valentine.                         
Âm lịch:     21/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên đức, U vi tinh.     
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm, Xích khẩu.          
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến tiệc, Đào giếng,      
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở   
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Khởi công, Xây nhà.                                    
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/2/2020.                                                
Âm lịch:     22/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Mậu-Tư/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Sinh khí, Thanh long.            
Sao xấu:     Đại không vong, Lỗ ban sát, Ly sào, Phi ma sát, Tam nương, Thiên   
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc,   
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc,   
 Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,  
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao, Khởi công,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Di chuyển, Động thổ,  
 Nhập trạch, Khởi tạo, Chuyển nhà, An táng, Lợp nhà, Giá thú.                   
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/2/2020.                                               
Âm lịch:     23/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Nhân chuyên, Thiên phúc, Tuế hợp, Tục     
 thế.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Tứ thời cô quả.   
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/2/2020.                                                
Âm lịch:     24/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Canh-Dần/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Măn đức tính, Phúc hậu, Thiên thụy, Tuế đức, Yếu yên.              
Sao xấu:     Lôi công, Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng phục, Văng vong.           
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Cầu     
 tài, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,       
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây nhà,  
 An táng.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/2/2020.                                                 
Âm lịch:     25/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp.                                                    
Sao xấu:     Chu tước, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chuyển sát.    
Nên làm:     Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Di chuyển, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà   
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh   
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu tài, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu lộc, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Khai trương, Tố tụng, Nhập trạch.                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g56. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/2/2020.                                                 
Âm lịch:     26/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Vũ thủy (ắm ướt) 11g58. Ngày Hoàng đạo.       
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Lộc khố, Nguyệt không, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên tài.        
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát,  
 Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                          
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà,      
 Giao dịch, Đào giếng, Động thổ, Nhập trạch, Đào ao.                            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/2/2020.                                                
Âm lịch:     27/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường.                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly   
 sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Sát chủ, Tam nương, Thần cách, Thiên     
 cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, An táng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,    
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,  
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê,     
 Yến tiệc, Khai trương.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/2/2020.                                                
Âm lịch:     28/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Sát cống, Tam hợp, Thiên mă, Thiên quư.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tội chỉ, Trùng tang.          
Nên làm:     Cầu tài, Giao dịch, Xuất hành, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng,     
 Di chuyển, Khai trương, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/2/2020.                                                
Âm lịch:     29/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.           
Sao xấu:     Thiên ôn, Tứ thời đại mộ.                                          
Nên làm:     Tang lễ, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/2/2020.                                               
Âm lịch:     1/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Thiên đức, Thiên mă, Yếu yên.              
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Chữa bệnh, Cầu lộc, Dỡ     
 nhà cũ, Cầu tài, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá      
 thú, Chuyển nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng.                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/2/2020.                                                
Âm lịch:     2/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Thiên thành.                   
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát,     
 Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/2/2020.                                                 
Âm lịch:     3/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Thiên phúc.                         
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam nương, Thiên ôn.      
Nên làm:     Kiện cáo, Khai trương, Tranh chấp, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ,    
 Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch,       
 Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Cầu lộc, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm        
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, An táng, Xây dựng, Tế tự, Mở     
 cửa hàng, Xây nhà, Chuyển nhà, Giá thú.                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/2/2020.                                                 
Âm lịch:     4/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                     
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Hôn thú, Yến tiệc, Đào   
 giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Di chuyển, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng, Tố tụng,   
 Giá thú, Khởi công, An táng.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/2/2020. Thầy thuốc Việt Nam-1955.                      
Âm lịch:     5/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên quan, Tuế đức, Tuế    
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh,    
 Lỗ ban sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Sát chủ, Thiên cương, Tội chỉ.             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm giường, Xây dựng, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,    
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chữa bệnh.   
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g03. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/2/2020.                                                
Âm lịch:     6/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Sinh khí.                         
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Ly sào, Trùng phục, Tứ thời cô      
 quả.                                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, An táng, Chuyển nhà, Khai trương, Cầu tài.     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/2/2020.                                                
Âm lịch:     7/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Sát cống, Thanh long.        
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tam nương.                         
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Khai trương, Làm phúc, Cầu tài, Yến   
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    Danh sach Gio tot/xau thang 2/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202002.HTM