Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/12/2019. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                 
Âm lịch:     6/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt đức, Tam hợp, Thanh      
 long, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Thổ cấm.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Hôn thú, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Dỡ    
 nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Xây dựng,  
 Giá thú, Xuất hành, An táng.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/12/2019. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.             
Âm lịch:     7/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên quư, U vi tinh.          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Không pḥng, Lỗ    
 ban sát, Tam nương, Thần cách, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Di chuyển, Xuất hành, Giao dịch.    
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/12/2019. Quốc tế về Người khuyết tật.                    
Âm lịch:     8/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Sinh khí, Tuế đức.                         
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả, Văng vong.    
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Động thổ.             
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/12/2019.                                                 
Âm lịch:     9/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Phúc hậu, Sát cống.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ.                                                 
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/12/2019.                                                
Âm lịch:     10/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tư/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt không, Quan nhật, Thiên phúc,       
 Thiên tài, Trực tinh.                                                          
Sao xấu:     Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Thiên địa         
 chuyển sát, Thổ phủ.                                                           
Nên làm:     Xây dựng, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu lộc, Làm giường, Cầu tài,  
 Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/12/2019.                                                
Âm lịch:     11/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Phổ hộ.       
Sao xấu:     Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.                          
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Làm phúc, Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Dỡ nhà cũ,  
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, An táng, Xây dựng, Tố tụng, Khởi tạo, Cầu tài.         
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/12/2019.                                                
Âm lịch:     12/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Dần/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Đại tuyết (Khô úa) 17g19. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Quả tú, Sát   
 chủ, Thổ ôn.                                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Cầu phúc, Khai trương.                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch, Chuyển nhà.           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/12/2019.                                               
Âm lịch:     13/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên      
 thành, Thiên thụy, Tuế hợp.                                                    
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Tam nương, Thiên cương,       
 Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                                                   
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/12/2019.                                                
Âm lịch:     14/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Canh-Th́n/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Đại hao, Nguyệt kỵ.                                                
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Xuất hành, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, An táng, Chuyển nhà,  
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/12/2019. Quốc tế về Quyền con người.                    
Âm lịch:     15/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên đức, Thiên thụy.                 
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào.                     
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc, Xây lăng mộ,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển, An táng, Chuyển nhà.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/12/2019. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao với  
 Aó-1972.                                                                       
Âm lịch:     16/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quan, Thiên quư, Tục thế.   
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi     
 ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Tiểu không vong.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Làm bếp, Nhập trạch,  
 Xây nhà, Khởi tạo, Giá thú, Khai trương, An táng, Động thổ.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/12/2019.                                               
Âm lịch:     17/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Quư-Mùi/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Thiên ân, Thiên quư, Yếu yên.              
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá,    
 Ngũ quỷ, Trùng phục, Trùng tang, Xích khẩu.                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác,    
 Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Lợp nhà, Làm bếp, Mở cửa hàng, Khởi công.                                      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/12/2019.                                               
Âm lịch:     18/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Sát cống, Tam hợp,   
 Thanh long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Tuế đức.                                  
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Napoleon, Tam nương, Thổ cấm.                  
Nên làm:     Khai trương, An táng, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Giá    
 thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/12/2019.                                               
Âm lịch:     19/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, U vi tinh.          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng,    
 Lỗ ban sát, Thần cách, Tiểu hồng sa.                                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giao dịch, Thu hoạch, Di chuyển.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/12/2019.                                              
Âm lịch:     20/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Sinh khí, Thiên phúc.                   
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.     
Nên làm:     Xây dựng, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Làm giường, Yến tiệc, Đào        
 giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa   
 hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Chuyển nhà,    
 Cầu phúc, Đắp đê, Cầu tài, Tế tự, Cầu lộc, Động thổ.                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/12/2019.                                               
Âm lịch:     21/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Phúc hậu.                                          
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Tội chỉ.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự, Tố tụng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn      
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, An táng,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà,    
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà    
 cửa, Tang lễ, Chuyển nhà, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tranh chấp, Trồng cây, Tu      
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài,   
 Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/12/2019.                                                
Âm lịch:     22/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên tài.         
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Tam       
 nương, Thổ phủ.                                                                
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Tang lễ, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/12/2019.                                                
Âm lịch:     23/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.       
Nên làm:     Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Xây dựng, Khởi tạo, Chuyển nhà.               
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/12/2019. Toàn quốc kháng chiến-1946.                   
Âm lịch:     24/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tiểu không   
 vong.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Cầu phúc, Khai trương, Tế tự.                    
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/12/2019. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.      
Âm lịch:     25/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Tân-Măo/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Thiên       
 cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, An táng, Động thổ, Xây dựng, Cầu tài.                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/12/2019.                                               
Âm lịch:     26/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên quư.              
Sao xấu:     Đại hao, Tứ ly, Tứ thời đại mộ.                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Xuất hành, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu lộc,   
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp,    
 Tố tụng, An táng, Chữa bệnh.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/12/2019. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.   
Âm lịch:     27/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Đông chí (Giữa Đông) 11g20. Ngày Hắc đạo.    
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Sát cống, Thiên đức, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào, Tam nương, Trùng    
 phục, Trùng tang.                                                              
Nên làm:     Giá thú, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất     
 hành, Di chuyển, Khai trương.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/12/2019.                                               
Âm lịch:     28/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức, Tục thế.     
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt   
 phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/12/2019.                                                
Âm lịch:     29/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     ất-Mùi/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá,    
 Nguyệt tận, Ngũ quỷ, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc, Xây nhà, Lợp nhà, Mở cửa     
 hàng, An táng, Làm bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,  
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi      
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà,      
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác, Di chuyển, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Yến tiệc.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/12/2019. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                    
Âm lịch:     30/11(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Bính-Thân/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt không, Tam hợp, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Thổ cấm.                                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Hôn thú, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chuyển nhà,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,  
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Xây dựng, An táng.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/12/2019. Dân số Việt Nam-1977.                         
Âm lịch:     1/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Nhật thực: Hà Nội 11g42 Max=0,48. Huế  11g50   
 Max=0,50. Sài G̣n 11g57 Max=0,61. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Thu hoạch, Săn bắn, Yến    
 tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/12/2019. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.           
Âm lịch:     2/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm.                                
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy       
 khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Chuyển nhà, Động thổ.                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/12/2019.                                               
Âm lịch:     3/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Phúc hậu, Sinh   
 khí.                                                                           
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Nhân cách, Tam nương,        
 Thiên tặc, Trùng phục, Trùng tang.                                             
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Di chuyển, Khai trương,     
 Sửa nhà cửa, Trồng cây.                                                        
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành.     
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/12/2019. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên   
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     4/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Nguyệt đức, Thiên đức, Tục thế.                
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chính     
 chuyển, Thiên lại, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo.                          
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Xuất hành.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/12/2019.                                               
Âm lịch:     5/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Sát cống, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Ly sào, Nguyệt kỵ, Tam tang, Thổ phủ,       
 Tiểu hồng sa, Văng vong.                                                       
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 31/12/2019.                                                
Âm lịch:     6/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.               
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, Khai trương, Yến tiệc, Xuất     
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    Danh sach Gio tot/xau thang 12/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201912.HTM