Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/7/2019. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc Thế 
 giới.                                                                          
Âm lịch:     29/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Xích khẩu.                        
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Cầu     
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng.                                                        
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/7/2019. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên CHXHCNVN-1976. 
Âm lịch:     30/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt phá, Nguyệt tận, Ngũ hư, Phi ma sát,    
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử, Tiểu không vong.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Làm bếp, Khởi tạo,    
 Nhập trạch, Xây nhà, Giá thú, Động thổ, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,    
 Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Đào giếng, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh,   
 Kư hợp đồng, Đắp đê, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Cầu phúc, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Di chuyển, Đào ao,   
 Yến tiệc, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Giải oan, Cầu tài, Dỡ nhà cũ, Tế   
 tự, Cầu lộc, Tố tụng.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/7/2019.                                                  
Âm lịch:     1/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Tân-Sửu/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Sát cống.                                               
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh,      
 Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/7/2019. Hợp tác Quốc tế.                                
Âm lịch:     2/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên tài, Trực tinh.              
Sao xấu:     Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                                         
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, An táng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/7/2019.                                                 
Âm lịch:     3/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Quư-Măo/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên hỷ.                                                                      
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giá thú, Khởi công, Khởi tạo, An táng, Xuất hành.         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/7/2019. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                  
Âm lịch:     4/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Phổ hộ, Thiên đức, Thiên mă, Tuế đức.     
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Giao dịch, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ    
 nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Cầu    
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Xây dựng.                                   
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/7/2019.                                                
Âm lịch:     5/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     ất-Tỵ/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Tiểu thử (Nắng oi) 16g21. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nhân chuyên, Phúc hậu, Phúc      
 sinh, Sinh khí, Thiên thành.                                                   
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Tiểu không vong.                 
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/7/2019.                                                 
Âm lịch:     6/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa      
 chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Xuất hành, Chữa bệnh, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến   
 tiệc, Săn bắn, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/7/2019. Du lịch Việt Nam-1960.                           
Âm lịch:     7/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Thánh tâm, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Dương thác, Huyền vũ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ đầu      
 sát, Tam nương, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Giá thú, Khởi tạo, Xây dựng.                    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/7/2019.                                                 
Âm lịch:     8/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên quan, Tuế hợp, U vi tinh.                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Ly sào, Ngũ quỷ.            
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh     
 giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Khởi tạo, Xây dựng, Động thổ, An táng, Giá thú, Chuyển nhà.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/7/2019. Dân số Thế giới.                               
Âm lịch:     9/6(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, Thiên phú, Tục   
 thế.                                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sào, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Trùng phục, Trùng    
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Giải oan, Giao tài vật, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Động thổ, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ,  
 Đào ao, Xây nhà, Tố tụng, Nhập trạch, Đào giếng, Khởi công, Xuất hành,         
 Chuyển nhà, An táng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/7/2019. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.               
Âm lịch:     10/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt giải, Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Yếu     
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc,     
 Sát chủ, Tiểu hao, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/7/2019.                                                
Âm lịch:     11/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Tam hợp,  
 Thiên ân, Trực tinh.                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nhân cách.                                      
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/7/2019. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan,            
 Armênia-1992.                                                                  
Âm lịch:     12/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Giải thần, Thiên thụy.                                             
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên ôn.               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài, Chữa bệnh, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi tạo, Kiện      
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Làm phúc, Lấp   
 hố rănh, An táng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,     
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc.                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/7/2019. Thanh niên xung phong.                         
Âm lịch:     13/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Sửu/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Thiên ân.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam nương,       
 Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng, Khai        
 trương, Nhập trạch, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, An táng, Cầu lộc, Giải oan,   
 Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu tài, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Đào ao, Yến tiệc.           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/7/2019.                                                 
Âm lịch:     14/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên     
 đức, Thiên tài, Tuế đức.                                                       
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/7/2019.                                                 
Âm lịch:     15/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên hỷ.                                                                      
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An    
 táng, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Khởi tạo, Lợp nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/7/2019. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với Lào-1977. 
Âm lịch:     16/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên mă, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, An táng, Khởi tạo, Khởi      
 công.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/7/2019.                                                
Âm lịch:     17/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí,   
 Thiên quư, Thiên thành.                                                        
Sao xấu:     Âm thác, Đại không vong, Nguyệt yếm, Thiên tặc.                    
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đắp đê, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,  
 Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng,      
 Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu phúc, Khởi tạo, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, An táng, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/7/2019. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định 
Âm lịch:     18/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Ngũ hợp.                            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam    
 nương, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Động thổ, Xuất hành, Chuyển nhà, Cầu lộc, Cầu tài, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải   
 oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,     
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ    
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc, Săn     
 bắn, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/7/2019.                                               
Âm lịch:     19/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam tang,   
 Thần cách, Thổ phủ, Trùng phục, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Tố tụng.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/7/2019. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                  
Âm lịch:     20/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt không, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.  
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/7/2019.                                                 
Âm lịch:     21/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Đại thử (Nóng nực) 06g51. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Thiên phú, Tục thế.         
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Tiểu không vong.             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, Yến      
 tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Chuyển nhà, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Di         
 chuyển, Chữa bệnh, Động thổ.                                                   
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/7/2019.                                                 
Âm lịch:     22/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Yếu yên.                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tam     
 nương, Tiểu hao, Xích khẩu.                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành, Kinh doanh, Mở cửa hàng,     
 Tế tự, Xây nhà, An táng, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài      
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chữa bệnh, Nhập trạch,  
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Di chuyển, Thu hoạch,  
 Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Yến tiệc.                                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/7/2019. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.          
Âm lịch:     23/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp.    
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nguyệt kỵ, Nhân cách.                           
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ   
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp    
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện   
 cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, Chữa   
 bệnh, Khởi tạo, Giá thú.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/7/2019.                                                
Âm lịch:     24/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức, Tuế đức.               
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên   
 ôn.                                                                            
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ     
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chuyển      
 nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, Cầu       
 phúc, Động thổ, Đắp đê.                                                        
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/7/2019. Thương binh Liệt sỹ-1947.                      
Âm lịch:     25/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/7/2019. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.            
Âm lịch:     26/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên tài,    
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/7/2019. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.       
Âm lịch:     27/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Măo/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư.                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An    
 táng, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Khởi tạo, Lợp nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/7/2019.                                                 
Âm lịch:     28/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời   
 cô quả, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Chuyển nhà.         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 31/7/2019. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.           
Âm lịch:     29/6(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Tân-Mùi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên thành.                     
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt tận, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Tiểu không vong,        
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa   
 bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tố tụng, Động thổ, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    Danh sach Gio tot/xau thang 7/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201907.HTM