Đáp án các Bài tập THCS Lư thuyết

 

Bài tp 1: (Thông tin)

Đề lẻ          A    A    C    A    B    A    C    C    C    A

Đề chẵn     A    A    A    C    C    A    B    A    C    A

 

 

Bài tập 2: (Phần cứng)

Đề lẻ          B    C    A    C    B    C    B    B    B    C

Đề chẵn     B    C    C    B    C    C    A    C    C    B

 

Bài tập 3: (Toán học)

Đề lẻ          A    B    C    A    C    B    B    B    C    C

Đề chẵn     C    B    C    B    A    B    C    B    B    C

 

Bài tập 4: (Thuật toán)

Đề lẻ         B    A    A    B    C    C    B    C    C    A

Đề chẵn    C    A    A    C    A    B    A    B    A    B

 

Bài tập 5: (Phần mềm)

Đề lẻ          B    B    A    A    C    A    A    C    C    B

Đề chẵn     A    B    B    B     B    B    A    C    A    B

 

Bài thi thử (Tổng hợp 5 mục trên)

Đề lẻ          A    B    B    B    A    C    C    B    B    C

Đề chẵn     C    B    C    C    A    A    B    A    A    A