Địa bàn dân cư số 5 - Tập thể 51 Cảm Hội
Cập nhật ngày 14/10/2021
 
  1aA1 bể
nước
  Nhà A1 bên trái cầu thang:
T4 : 401, 402, 403, 404, 405
T3 : 301, 302, 303, 304, 305
T2 : 201, 202, 203, 204, 205
 
cầu
thang
Nhà A2 phải cầu thang:
T4 : 406, 407, 408, 409, 410
T3 : 306, 307, 308, 309, 310
T2 : 206, 207, 208, 209, 210
 
6A1 Nhà
Văn hóa
 
  1A1  
        7A1  
  2A1   3A1 101 102 103 104 104b 105   106 107 108 109 109a 110 4A1 5A1      
  Cổng                                                4B4  
                                                11B4  
  1B15   1B1 2B1   1B2 2B2   1B3       1B4 2B4   3B4  
  2B15   11B1 11B1   11B2 3B2   2B3       4B4 3B4    
  3B15   10B1           4B2   3B3   8B3   5B4 10B4   5B4  
  4B15   8B1 4B1   10B2 5B2   4B3       5bB4 6B4   9B4  
  5B15   7B1   9B2 6B2   5B3       7B4       8B4  
  6B15   6B1 5B1   8B2 7B2   6B3 7B3   8B5          
                                    1B5            
  7B15   107A2 cầu
thang
104A2 103A2 cầu
thang
102A2 103A2   2B5 3B5 4B5 5B5 6B5    
    107b Nhà A2 cầu thang 2:
T5: 504, 505, 506, 507
T4: 404, 405, 406, 407
T3: 304, 305, 306, 307
T2: 204, 205, 206, 207 
Nhà A2 cầu thang 1:
T5: 501, 502, 503
T4: 401, 402, 403
T3: 301, 302, 303
T2: 201, 202, 203
                 
  8B15     9B5 3B5 4B5 5B5 6B5    
      7B5              
      1B6              
  9B15   109A2 105A2 102A2 + 202A2   2B6              
                                    3B6              
  10B15     1B8                   1B7     4B6                  
    2B8                   2B7     5B6                  
        3B8                   3B7     6B6                  
  11B15   4B8                   4B7     7B6                  
                          8B6                  
  12B15      5B8                   5B7     9B6                  
  12a   1B9 2B9 3B9 4B9 5B9 6B9 6B7     10B6   13B6            
  14B15       11B6     12
B6
           
                                                   
  15B15    1B12 2
B12
        1B11     2B10   1B10            
  16B15   16B15           2B11       3B10                  
        2B12           3B11     4B10                  
  17B15   17B15           4B11     5B10                  
  18B15   18B15           5B11     6B10                  
  19B15   3B12                                
  20B15   4B12 cống 7B11   6B11     7B10                  
    5B12                        
                                                       
  21B15   1bB14 1aB14     2B13   1B13                      
    2bB14 2aB14     4B13   3B13                      
  22B15   3B14           5B13   5B13                      
              7B13   6B13                      
    5B14     14B13 8B13   8B13         Chú thích  
    6aB14       6bB14 10B13     9B13           Nhà mặt đất  
        7
B14
8B14   13B13 11B13    11B13           Nhà cao tầng  
                    Đất trống  
                                                       
    10B13 9B13   12B13 12bB13                  
                  Đất hoang                            
  Biên tập chính : Phạm Đăng Long (0986838536)